bestuur

Bestuur

Redactie Organisatie

1. Het bestuur bestaat uit acht leden.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van vice-voorzitter kan gecombineerd worden met een van de functies van een van de overige leden van het bestuur.
3. Het bestuur benoemt de leden,  waarvan twee leden specifiek zijn belast met de coordinatie van de commissies. De voorzitter van het Protocol (grootvorst) en de voorzitter van de Vereniging jeugdcarnaval zijn vanuit hun functie lid zijn van het bestuur.

4. De leden van het bestuur worden steeds voor 4 jaar benoemd, met uitzondering van de voorzitter protocol, de voorzitter vereniging jeugdcarnaval die maken deel uit van het bestuur zolang deze in functie zijn.
5. Elk jaar treden een of meer leden af in de laatste vergadering van het bestuur van het carnavalsjaar.
6. Het aftredende lid kan zich (onbeperkt) herkiesbaar stellen. Andere kandidaten, zowel vanuit de Stichting als van buiten, kunnen zich met een schriftelijke bereidverklaring bij de secretaris melden tot aan het begin van de vergadering.
7. Rooster van aftreden.

Functie

Voorzitter 2009 2013 2017 2021
Secretaris 2011 2015 2019 2023
Penningmeester 2010 2014 2018 2022

8. Een nieuw benoemd lid treedt voor de volgorde van aftreding in plaats van zijn voorganger.
9. Het bestuur kan zich laten bijstaan door deskundigen.

bestuur